Ochrana osobných údajov

ZREJME (ďalej len „združenie“) Vám ďakuje za Váš záujem o aktivity združenia. Aj vďaka Vám môžeme napredovať pri uskutočňovaní nášho cieľa, ktorým je rôznymi formami, podujatiami, stretnutiami prispieť k vytváraniu spojení medzi generáciami.

V rámci našej činnosti, najmä v súvislosti s organizáciou aktivít a zasielaním informácií o týchto aktivitách a pozvánok, spracúvame údaje, ktoré spadajú do kategórie tzv. osobných údajov.

Vaša dôvera je pre nás zásadná, preto dbáme na ochranu vášho súkromia a považuje za ve+lmi dôležité, aby sa všetky osobné údaje spracúvali v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov a platnými právnymi predpismi. Ide najmä o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

V záujme vašej informovanosti vás prosíme, aby ste si pozorne prečítali nižšie uvedené informácie o tom, ako združenie spracúva osobné údaje a aké zásady dodržiava. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na: zrejme@zrejme.sk.

Kto spracúva vaše osobné údaje?

Vaše údaje spracúva ZREJME, Mýtna 7841/46B, 81107 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51444038 registrovanom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v Evidencii občianskych združení pod reg. číslom VVS/1-900/90-53260 od 26.02. 2018.

Naše občianske združenie spája ľudí rôznej expertízy so zámerom vytvárať medzigeneračný dialóg, a to rôznymi formami.

Aké osobné údaje spracúvame a ako ich získavame?

Osobné údaje získavame od osôb, ktorých sa tieto údaje týkajú (tzv. dotknutých osôb). Výnimočne získavame údaje iným spôsobom. V takom prípade vyžadujeme, aby bola dotknutá osoba vždy informovaná o podmienkach, za akých sa jej údaje spracúvajú, mala vedomosť o rozsahu svojich práv a spôsobe, akým ich uplatňovať.

Štandardne spracúvame osobné údaje súvisiace s účelmi vymedzenými nižšie. Ide o:

 1. identifikačné údaje ako meno, priezvisko, vek, pohlavie (ktoré je identifikovateľné z ostatných údajov prípadne potrebné na účely oslovenia);
 2. kontaktné údaje ako je telefónne číslo, emailová adresa prípadne meno používateľa, ak s nami komunikujete prostredníctvom iných komunikačných platforiem alebo sociálnych sietí;
 3. informácie o aktivitách, ktoré Vás zaujímajú, ktorých sa chcete zúčastniť alebo ste sa ich zúčastnili: tieto informácie môžeme mať dostupné zo sociálnych sietí, ktoré používame na propagáciu našich aktivít prípadne z prezenčných listín, najmä ak ide o vzdelávacie podujatie alebo podujatie financované z prostriedkov Európskej únie;
 4. informácie o bankovom spojení, výške finančnej podpory alebo výške vašej odmeny, ako je číslo bankového účtu, banka, dar/príspevok, výška odmeny. Tieto údaje zbierame, ak ste sa rozhodli finančne nás podporiť prípadne finančne podporiť niektorých z našich projektov alebo ste nám poskytli nejakú službu/tovar;
 5. údaje obsiahnuté v komunikácii so združením realizovanej rôznymi formami, a teda ide najmä o obsah emailovej komunikácie prípadne komunikácie cez iné komunikačné platformy, najmä Facebook prostredníctvom komentárov prípadne správ;
 6. iné údaje nevyhnutné pre realizáciu spolupráce na aktivitách združenia alebo súvisiace s podporou aktivít združenia.

Združenie štandardne nezískava žiadne údaje, ktoré spadajú do osobitnej kategórie osobných údajov podľa článku 9 ods. 1 a článku 10 Nariadenia.

Aké zásady dodržiavame?

Pri spracúvaní osobných údaje je kľúčové zachovávanie zásad spracúvania, tak ako sú špecifikované v Nariadení. Preto sa snažíme

 • zbierať osobné údaje len vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu(ov) spracúvania;
 • získavať osobné údaje len v takom rozsahu, aký je nevyhnutný a primeraný na dosiahnutie účelu(ov) spracúvania;
 • získavať osobné údaje len na vopred vymedzené účely a riadiť sa nimi pri spracúvaní;
 • dodržiavať zásadu zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti a dbať nato, aby boli dotknuté osoby vždy informované, mali vedomosť o rozsahu svojich práv a spôsobe ich uplatnenia;
 • byť transparentní, pokiaľ ide o účely spracúvania, právne základy spracúvania;
 • uschovávať osobné údaje len po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu(ov) spracúvania, ak si právne predpisy nevyžadujú špecifickú dobu uschovávania údajov,
 • zabezpečiť dostatočnú bezpečnosť osobných údajov zabezpečením správnosti, integrity a dôvernosti spracúvaných osobných údajov.

Prečo spracúvame osobné údaje a na akom právnom základe?

Osobné údaje spracúvame na dosiahnutie týchto účelov spracúvania

príprava a realizácia aktivít združenia, napr. festival OLD S COOL, kvízov, iných aktivít;

sledovanie aktivít združenia na sociálnych sieťach

riadenie a chod združenia, najmä realizácia záväzkov vyplývajúcich zo Stanov združenia

odoberanie newslettra

spolupráca so združením v rôznych formách – honorovaná alebo dobrovoľnícka spolupráca so združením

komunikácia so združením

zabezpečovanie služieb alebo dodávka tovarov pre združenie

vedenie internej databázy kontaktov spolupracovníkov, dobrovoľníkov, finančných podporovateľov, odoberateľov newslettra ap.

finančná podpora združenia alebo našich projektov

 

a nižšie uvedených právnych základov 

Súhlas dotknutej osoby

článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

odoberanie newslettra

komunikácia cez Facebook

komunikácia cez iné komunikačné platformy/sociálne siete

Zmluva s dotknutou osobou

článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

poskytovanie služieb

dodávka tovarov

dobrovoľnícka spolupráca realizovaná na základe zmlúv

Zákonná povinnosť

článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

vedenie účtovníctva

evidencia členov a činnosti občianskeho združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

uchovávanie projektovej dokumentácie pri financovaní z fondov Európskej únie

oznamovacie povinností uložené Trestným zákonom

povinnosť poskytovať súčinnosť orgánom dozoru

Náš oprávnený záujem

článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

vedenie internej databázy kontaktov

marketingové aktivity

ochrana práv resp. uplatňovanie právnych nárokov združenia

Ako spracúvame osobné údaje?

Väčšinu údajov získavame od Vás elektronicky prostredníctvom registrácie na našich webových stránkach, emailom alebo prostredníctvom Facebooku prípadne iných komunikačných platforiem.

Osobné údaje spracúvame bežnými spôsobmi, ako sú získavanie údajov, uschovávanie, poskytovanie údajov, vo väčšine prípadov v rámci združenia.  Združenie nevykonáva profilovanie ani automatické rozhodovanie.

Vaše údaje sú verejné v prípade, ak sú použité na našich facebookových stránkach, ktoré sú verejne dostupné.

Komu poskytujeme osobné údaje?

Prístup k osobným údajom majú členovia združenia a orgány združenia. Ďalej sú osobné údaje poskytované prevádzkovateľom našich webových stránok, prevádzkovateľovi facebookových stránok, poskytovateľovi bankových služieb.

Príjemcami údajov v nevyhnutnom rozsahu môžu byť aj osoby (fyzické alebo právnické), ktoré nám poskytujú technickú podporu prípadne iné služby (napr. vedenie účtovníctva). Osobné údaje môžu byť prístupné aj tretím stranám, ako sú orgány verejné moci, napríklad pri výkone rôznych kontrol, pri výkone dozoru alebo v prípade, že nám bude doručená zákonná žiadosť o súčinnosť/poskytnutie informácií.

Pri poskytnutí osobných údajov príjemcom (t. j. príjemcom v rámci združenia, sprostredkovateľom alebo tretím stranám) dbáme nato, aby boli zaručené zásady ochrany osobných údajov a tieto záväzky sú v zákonom určených prípadoch zmluvne upravené prípadne uložené zákonom/právnymi predpismi.

Osobné údaje neprenášame do tretích krajín, ktoré nezačujú primeranú ochranu osobných údajov s výnimkou osobných údajov, ktoré ste na základe vášho súhlasu poskytli spoločnosti Facebook, Inc. So sídlom v Kalifornii (Spojené štáty americké) ako užívatelia platformy Facebook.  V prípade, ak by bolo nevyhnutné, aby boli vaše osobné údaje prenesené do krajiny, ktorá neposkytuje primeranú ochranu údajov, zabezpečíme prostredníctvom zmluvných záruk a personálnych, organizačných a technických opatrení, aby im bola poskytnutá ochrana nie nižšia, ako je garantovaná právnymi predpismi v Európskej únii.

Ako dlho spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len na nevyhnutnú dobu a po ukončení účelu ich vymažeme, napr. do skončenia vašej spolupráce s nami alebo po odvolaní vášho súhlasu s výnimkou prípadov, ak zákon požaduje, aby sme údaje uchovávali naďalej napr. ak ide o účtovné doklady faktúry, ktoré sme povinní uchovávať 10 rokov.

 Aké práva v súvislosti s ochranou osobných údajov máte?

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov vám musíme zabezpečiť:

právo na zrozumiteľné informácie o tom, ako používame osobné údaje

Vrátane informácií o tom, aké práva sú v súvislosti so spracúvaním osobných údajov zaručené, čo realizujeme najmä prostredníctvom tejto informácie a jej aktualizácií v prípade akýchkoľvek zmien v podmienkach spracúvania

právo na ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov

Napr. na základe emailovej žiadosti. Tu od vás môžeme žiadať dôkaz, že ide o naozaj o vás, aby sme sa vyhli zneužitiu tohto práva inou ako oprávnenou osobou, tzv. porušeniu ochrany osobných údajov

právo na prístup k  osobným údajom

Toto právo sa realizuje napr. poskytnutím kópií osobných údajov 

právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov

Pre plnenie našich povinností je dôležité, aby ste uvádzali správne osobné údaje. Ak nami spracúvané osobné údaje o Vás nie sú aktuálne, môžete žiadosť ich zmenu resp. úpravu emailom na: zrejme@zrejme.sk

právo na vymazanie osobných údajov

Predovšetkým

 • ak osobné údaje nie sú ďalej potrebné vzhľadom na účel spracúvania;
 • ak ste odvolali súhlas so spracovaním osobných údajov, v prípade, že ide o spracúvanie, ktoré sa zakladá na súhlase;
 • ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne (bez súhlasu, tam kde sa vyžaduje, vo väčšom rozsahu ap.);
 • ak ste opodstatnene namietali voči spracúvaniu vašich osobných údajov (napr. ak vaše záujmy a práva v konkrétnom prípade prevážili sledovaný oprávnený záujem); alebo
 • ak osobné údaje musia byť vymazané v zmysle právnych predpisov.

 

právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Predovšetkým

 • po dobu overovania správnosti údajov, ktoré ste uviedli ako nesprávne;
 • po dobu overovania zákonnosti spracúvania osobných údajov;
 • po dobu overovania, či je námietka voči spracúvaniu opodstatnená

právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb

Ide o právo na prenosnosť údajov, ktoré možno realizovať za podmienok upravených Nariadením, a to v prípadoch, keď sa spracúvanie zakladá na zmluve s dotknutou osobou alebo na súhlase dotknutej osoby.

právo podať sťažnosť na dozornému orgánu

Dozorným orgánom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdg.gov.sk

 Spracúvanie cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov, zapamätaním si volieb návštevníka pri otváraní nového okna, pri meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania s cieľom jej užívateľského zlepšovania. Naša webová stránka používa súbory také súbory cookies, ktoré sú dočasné a vyžadujú sa pre zabezpečenie fungovania našich stránok.

Ukladaniu týchto súborov do vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením vášho webového prehliadača. Nastavenie vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Zmena podmienok spracúvania osobných údajov

V prípade, že dôjde k zmene podmienok spracúvania osobných údajov tak, ako sú popísané v tejto informácii (napr. k zmene účelov, príjemcov ap.), budeme túto informáciu aktualizovať. Vaše práva však takýmito zmenami nie sú dotknuté. Pokiaľ to bude možné, budeme vás o zmene podmienok spracúvania/informácie včas informovať.

X